Giới thiệu các giờ học

Giời tạo hình: Bé làm con chuồn chuồn

Lớp mẫu giáo Mickey - BimBon Định Công


Giờ học: Làm quen với chữ cái

Lớp mẫu giáo Pooh - BimBon Định Công


Giờ học tạo hình: Trang trí váy

Lớp Mickey - BimBon Định Công