Giới thiệu một số hoạt động khám phá khoa học


Thí nghiệm "Vật chìm - Vật nổi"

Lớp nhà trẻ Donal - Phân hiệu Định Công


Thí nghiệm: "Tan và không tan trong nước"

Lớp mẫu giáo Pooh - Phân hiệu Định Công